Specjalne środki przedłużenia pobytu

This page is not available in your chosen language.

Wprowadzenie

Te szczególne rozwiązania obejmują przedłużenie z mocy prawa do dnia 4 marca 2024 r. :

- w przypadkach, gdy uprawnienie do pobytu na ich podstawie upływało po dniu 24 lutego 2022r. oraz o ile dotyczy obywateli Ukrainy przebywających w Polsce w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa.

Pobyt uznawany za legalny – do dnia 4 marca 2024 r.

  • W przypadku natomiast pobytu takich osób w Polsce na podstawie jednego z tytułów uprawniających do krótkoterminowego pobytu (jak np. wiza Schengen czy pobyt w ruchu bezwizowym), ich pobyt będzie uznawany za legalny do dnia 4 marca 2024r.,o ile ostatni dzień pobytu, do jakiego byli uprawnieni na podstawie tego tytułu, upłynął najpóźniej w dniu 24 lutego 2022r.

Zezwolenia pobytowe

  • W okresie przedłużonego pobytu na podstawie ww. rozwiązań obywatele Ukrainy mogą ubiegać się w Polsce (w zwykłym trybie) o dalsze przedłużenie pobytu poprzez uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy (tj. uprawnienia do czasowego pobytu w Polsce) lub jednego z zezwoleń uprawniających do bezterminowego pobytu w naszym kraju (zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE).

  • O ile nie spełniają warunków do udzielenia któregokolwiek z tych zezwoleń może im zostać udzielone specjalne zezwolenie na pobyt czasowy, uregulowane w przepisach ustawy specjalnej.

===============================================================================================

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente